VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE inzake sportspectrum

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 40 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

 

Alphen aan den Rijn, 14 juli 2016

 

Het college van B en W

 

Geacht College,

De fracties van SP en RijnGouweLokaal hebben kennis genomen van uw brief d.d. 7 juli 2016 met betrekking tot de stand van zaken beëindigde subsidiezaken. In deze brief schrijft u dat de subsidie voor Sportspectrum op 5 juli 2016 definitief is vastgesteld door het college en dat deze subsidie lager is dan voorlopig verleend. U vordert ter zake een bedrag ad € 505.429,00 terug. Daarnaast vordert u een bedrag ad € 1.064.395,00 terug wegens de afsluiting van de meerjarige subsidierelatie. Het zou hier gaan om middelen die als vreemd vermogen op de balans staan van Sportspectrum en bedoeld zijn voor taken die vanaf 2016 niet meer bij Sportspectrum liggen.

Wij hebben naar aanleiding van het bovenstaande de volgende vragen aan u.

  1. Waarom bent u van mening dat Sportspectrum een bedrag van ruim € 1 mio moet terugbetalen ter zake van vreemd vermogen? Het gaat volgens u om taken die vanaf 2016 niet meer bij Sportspectrum liggen, maar waarom zou dat geld dan aan de gemeente terugbetaald moeten worden? Is dat geld op voorhand door de gemeente aan Sportspectrum betaald voor taken die niet uitgevoerd worden of is hier sprake van een reservering door Sportspectrum? Wat verstaat u precies onder vreemd vermogen? Waarom heeft u op basis van de voorgaande jaarverslagen van Sportspectrum niet eerder onderdelen van het vreemd vermogen terug gevorderd?
  1. U vordert een bedrag van € 505.429,00 subsidie terug van Sportspectrum. Kunt u aangeven waarom de subsidie aanzienlijk lager is dan voorlopig verleend?
  1. Is het op korte termijn terugvorderen van deze bedragen niet in strijd met uw brief d.d. 18 januari 2016 aan Sportspectrum? In die brief schrijft u (samengevat) immers dat u openstaat voor eventuele financiële hulpvragen, ondanks het feit dat er voor de gemeente geen enkele juridische gehoudenheid bestaat tot betaling van frictiekosten. U bent bereid bij te dragen onder een aantal voorwaarden. Algemeen uitgangspunt was en is dat Sportspectrum verantwoordelijk is voor de financiële opgaven die bij Sportspectrum spelen. Mocht dat onverhoopt niet lukken, dan is de gemeente bereid bij te dragen in de kosten die zijn ontstaan door het beëindigen van de subsidierelatie met de gemeente. U wilde verder van Sportspectrum weten welke bedragen Sportspectrum zelf op tafel kan leggen teneinde een zo gering mogelijk beroep te doen op de gemeente.
  1. Regelmatig hebben wij beiden vragen gesteld over de openstaande debiteuren van Sportspectrum. Bent u ervan op de hoogte dat onder andere de Sportverenigingen ARC en AZC debiteuren zijn van Sportspectrum en hun betalingsverplichtingen niet dan wel slechts ten dele kunnen nakomen? Zo ja sinds wanneer bent u hiervan op de hoogte en welke stappen heeft u ondernomen ten aanzien van de openstaande debiteuren nu debiteuren verwijzen naar met de gemeente gemaakte afspraken.
  1. Bent u ervan op de hoogte dat nu u op korte termijn ongeveer € 1.5 mio terugvordert van Sportspectrum, Sportspectrum genoodzaakt is AZC en ARC aan te spreken voor de openstaande bedragen, zeker nu de betalingsregelingen niet, dan wel slechts ten dele worden nagekomen en Sportspectrum nu het geld zelf dringend nodig heeft?
  1. Bent u zich ervan bewust dat Sportspectrum de door u gevorderde bedragen niet op korte termijn kan terugbetalen, waardoor een faillissement van Sportspectrum dreigt en in het verlengde daarvan ook ARC en AZC (nog) verder in de financiële problemen komen? Wat is uw standpunt in deze? Wat betekent daarnaast het faillissement van Sportspectrum voor Boost en andere taken die zij in opdracht van de gemeente uitvoert?
  1. Bent u bereid de vordering op Sportspectrum voorlopig te “bevriezen” en deze niet op te eisen, maar eerst met de gemeenteraad te overleggen over de huidige situatie, waarbij wij vragen om een duidelijke uitleg over de reden van verlaging van de subisidie en de middelen die terugbetaald moeten worden omdat het hier om vreemd vermogenzou gaan en de middelen derhalve niet voor Sportspectrum bestemd zouden zijn. Zo nee waarom niet?
  1. Gezien de urgentie van de situatie en eventueel dreigende faillissement(en) verwachten wij van u dat u op zeer korte termijn tot beantwoording van onze vragen over te gaat en dat u tot aan de beantwoording geen nadere stappen tegen Sportspectrum gaat ondernemen. Mocht u hiertoe niet bereid zijn, dan verzoeken wij u ons eveneens te informeren. Wij zullen dan ondanks het zomerreces op de kortst mogelijke termijn een spoeddebat aanvragen.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ronald Geurts en Ank de Groot-Slagter

RGL en SP maken zich zorgen over (mogelijk) faillissement Sport Spectrum

De fracties van de SP en RGL hebben vandaag vragen aan het college van B&W gesteld over de collegebrief waarin zij aankondigen ruim anderhalf miljoen euro terug te vorderen van Sport Spectrum.

Ank de Groot van RGL: “wij zijn natuurlijk al langer met de afwikkeling van Sport Spectrum bezig en hebben herhaaldelijk gevraagd naar zaken als de openstaande debiteuren en de eventuele terugvordering van gelden van Sport Spectrum. Deze actie van het college roept alleen nog maar meer vragen op.” Ronald Geurts (SP) vult aan: “ De gevolgen kunnen groot zijn. Het gaat niet alleen om de organisatie zelf maar met name ook om de sportverenigingen die nog een uitstaande schuld hebben staan bij Sport Spectrum. Zie zullen dan snel aan hun openstaande verplichtingen moeten voldoen. Met alle mogelijke gevolgen van dien want als ze dat niet kunnen dan vallen ze om.”

Vandaar dat beide fracties hierover gezamenlijk artikel 40 vragen aan het college hebben gesteld. Daarnaast roepen ze het college op om geen nadere stappen tegen Sport Spectrum te ondernemen voordat hun vragen zijn beantwoord en voordat duidelijk is wat dit betekent voor de betrokken organisaties . Mocht het college hier niet voor openstaan dan zullen zij een verzoek voor een spoeddebat indienen.

 

Verantwoordingsdebat Julianabrug

Op 6 juli jl. vond tijdens een ingelaste gemeenteraadsvergadering het verantwoordingsdebat over het ongeval met de Julianabrug plaats. Namens RijnGouweLokaal heb ik onderstaand betoog gehouden. Kern van mijn betoog is dat de gemeente weliswaar niet schuldig is aan het ongeval maar flinke steken heeft gemaakt als het om het veiligheidsbeleid gaat. De eerste reactie van het college na het verschijnen van het rapport stelde bijzonder teleur, maar na enkele dagen ontvingen de raadsleden een zeer uitgebreide brief, waarin het college heel nadrukkelijk excuses maakte en aangaf de aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Ook tijdens de raadsvergaderingn bood burgemeester Spies opnieuw haar oprechte excuses aan, evenals de wethouders Hoekstra en Van Velzen. Er behoefde na dit debat niemand op te stappen. Er zullen inwoners van Alphen aan den Rijn zijn die dat onterecht vinden, maar er zijn ook inwoners die gezien het rapport dit een acceptabele uitkomst van het debat vinden. Zelf kan ik mij vinden in de uitkomst van het debat. Wel hoop ik dat het college voortvarend de aanbevelingen overneemt en daarnaast zullen wij oog moeten houden voor al degenen die schade hebben geleden en nog steeds kampen met de naweeën van deze ramp.

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Vragen RijnGouwelokaal voortgang Lage Zijde

VRAGEN OP GROND VAN ARTIKEL 42 VAN HET REGLEMENT VAN ORDE

Alphen aan den Rijn, 8 februari 2016

Het college van B en W

Geacht College,
Naar aanleiding van de presentatie over de stand van zaken rond de Lage Zijde tijdens de commissievergadering van donderdag 4 februari 2016 heeft onze fractie de volgende vragen.

1. Het Nutsgebouw krijgt de functie die het verdient: sloop van omliggende panden is noodzakelijk omdat een vrijstaand Nutsgebouw bijdraagt aan het op de kaart zetten van (het centrum van) Alphen.
Kan het College aangeven hoe zich dat verhoudt met de huidige bouw aan de voorkant en achterkant van het Nutsgebouw? Het gebouw wordt zowel aan de voorkant als aan de achterkant totaal ingebouwd en er is geen sprake van een vrijstaand Nutsgebouw.

2. Volgens de nota van uitgangspunten is er ruimte voor kleinschalige initiatieven en experimenten door kleinschalige transformatie, herstructurering, renovatie en hergebruik van bestaand vastgoed. Kan het college aangeven waar op dit moment sprake is van deze zaken. Welk vastgoed wordt hergebruikt of gerenoveerd en in het verlengde daarvan, is er al een plaats gereserveerd voor de gevelsteen van De Prins van Oranje, een en ander conform de door ondergetekende ingediende en aangenomen motie?

3. Inmiddels zijn ook de oude panden van Bakkerij Van Vliet aangekocht. Kan het college aangeven wat de plannen zijn met dit pand?

4. Lopend in de Van Mandersloostraat richting Nutsgebouw zal er een brug moeten komen over de verbrede Aar. Onder die brug moeten sloepen kunnen varen. Kan het college aangeven hoe hoog de brug wordt en hoe het met de oprit/afrit van de nieuw te bouwen brug staat? In de raad is namelijk al eerder gewaarschuwd voor een te hoge brug in verband met mensen, die gebruik maken van een rolstoel, scootmobiel, rollator, ouders met kinderwagen etc. Bij een langere oprit zullen de winkels er last van krijgen en bij een kortere oprit bepaalde gebruikers.

5. U schrijft in de nota van uitgangspunten dat het belangrijk is de Aarhof te betrekken bij de ontwikkelingen. In de krant laat de huidige eigenaar weten dat wat hem betreft de bibliotheek hoe dan ook deel moet gaan uitmaken van de Aarhof. Deelt u de mening van de eigenaar van de Aarhof over de bibliotheek? Zo nee, wanneer komt u met voorstellen over nieuwe huisvesting van de bibliotheek?

6. Kunt u aangeven welke plannen er zijn met betrekking tot de markt. Op dit moment trekft de markt zeker op zaterdag veel mensen richting Lage Zijde. Als de markt naar de Hoge Zijde wordt verplaatst, zal dat de Lage Zijde in het weekend minder aantrekkelijk maken.

7. In de komende tijd gaat er veel gebouwd worden aan de Hooftstraat. Tijdens de presentatie van donderdag jl. werd aangegeven dat veel (zwaar) vrachtverkeer over de Lijserlaan zal gaan. Bent u bereid aanvullende verkeersmaatregelen te treffen op de Lijsterlaan, zoals een 30 kiliometerzone, dan wel alleen zwaar vrachtverkeer toe te staan tussen bepaalde uren. Als straks de straks de Julianabrug weer open is, zal het verkeer nog meer toenemen, met als gevolg nog meer onveiligheid.

8. Tijdens de presentatie was er ook bezorgheid over het parkeren oftewel een gebrek aan parkeerruimte. Kunt u de laatste berekeningen van de parkeerdruk geven, de zgn. parkeerbalans?

9. Tijdens de commissievergadering werd ook nog ingaan op het feit dat de wethouder inmiddels geregeld zou hebben dat er een rotonde aan de Lijsterlaan zou komen en dat de Bloemhofstraat/Aarkade niet wordt afgesloten. Op zich een prima punt, maar voorzover ik weet is de Raad nog in afwachting van voorstellen, nadat er bewonersavonden zijn geweest en initiatieven zijn besproken en nieuwe ideeën zijn ingediend. Hoe plezierig het misschien ook is dat de wethouder dit soort toezeggingen doet (hij heeft ze volgens de insprekers echter niet schriftelijk bevestigd) en hoezeer wij dit voorstel ook zullen steunen, is het college het met ons eens dat de wethouder (en niet eens die van verkeer) dit soort zaken niet op deze manier kan regelen en de normale procedure hoort te volgen, waarbij recht gedaan wordt aan de inspreekavonden voor bewoners en de positie van de raad.

10. Uit de krant hebben wij begrepen dat het Aargebouw gesloopt gaat worden.
Destijds was er sprake van een parkeergarage en wethouder Van As laat op de website vanNieuw Elan op 23 april 2015 weten dat de mogelijkheden van een parkeertoren onderzocht worden. Kan het college aangeven hoever dat onderzoek is, temeer nu er tijdens de commissievergadering door winkeliers etc. geklaagd werd over parkeerruimte en de wethouder aangaf dat parkeerruimte op eigen terrein moest worden opgelost. Er werd met geen woord gerept over een parkeertoren op de plaats van het Aargebouw. Als er geen parkeertoren komt, wanneer denkt het college dan een voorstel te doen aan de raad voor een invulling van dit perceel grond. Heeft het college daarbij ook de mogelijkheid nog in gedachten de bibliotheek naar het Aargebouw te verhuizen?

11. In de nota van uitgangspunten wordt ook gesproken over het herstel van de historische kade van de Aarkade door middel van bebouwing, maar omdat dit pas in een later stadium gebeurt, wordt er verder nog niet op ingaan, omdat de uiteindelijke begrenzing afhankelijk is van de investeerders. Inmiddels zijn we geruime tijd verder. Is er al iets te melden over een eventuele bebouwing op die plek.

12.. Kunt u een update geven van de financiële stand van zaken op dit moment, inclusief de sloopplannen van het Aargebouw, aankoop pand Bakker van Vliet etc.

13 Tijdens de presentatie is verder gesproken over de stand van zaken rond de verkoop van het Nutsgebouw , de positie van de kopers en La Place. Wethouder van As gaf daarbij aan dat het pand wel verkocht was, maar nog niet geleverd. Hij vermeldde daarbij dat er met de kopers een zgn. “gentlemen’s agreement was gesloten en dat het pand verhuurd zou worden door de kopers aan La Place. Kan het college aangevenof hier sprake is van een schriftelijke of mondelinge gentlemen’s agreement. Indien er sprake is van een schriftelijk stuk, kan dat dan ter inzage worden gelegd? Indien er sprake is van een mondelinge overeenkomst tussen de wethouder en de koper, kan het college dan aangeven hoe de Raad zijn controlerende taak kan uitoefenen als wethouders een gentlemen’s agreement sluiten. Zijn er voor wat betreft de Lage Zijde nog meer gentlemen’s agreements gesloten? Vindt het college het overigens verstandig om een gentlemen’s agreement af te sluiten. Immers, dit is niet afdwingbaar en de koper kan in feite van alles doen (o.a. met het Nutsgebouw) zonder dat het collegeen/of Raad kan ingrijpen. Kan het college verder (vertrouwelijk) aangeven welke andere biedingen er op het Nutsgebouw zijn gedaan, voor welke bedragen, en wat de reden is dat deze biedingen zijn afgevallen.

Wij verzoeken het college deze vragen te beantwoorden en verder lijkt ons na beantwoording van de vragen een commissievergadering op zijn plaats om inhoudelijk over de stand van zaken over de Lage Zijde en alles wat daarmee samenhangt van gedachten te wisselen.

Met vriendelijke groet,

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal

Hoe zit het politiek gezien met de trapliften in Alphen?

De gemeente Alphen aan den Rijn haalt zelfs de landelijke pers als het om trapliften gaat, althans het weigeren daarvan. Er wordt nu schande van gesproken maar een overgrote meerderheid van de Alphense gemeenteraad heeft voor dit beleid gekozen. In de raadsvergadering van 30 oktober 2014 is dit onderwerp zeer uitgebreid behandeld.

Namens RijnGouweLokaal heb ik een amendement op de verordening ingediend dat ertoe moest leiden artikel 12, lid 3 uit de verordening te schrappen. In dit artikel staat namelijk opgenomen dat hulpmiddelen en woningaanpassingen niet worden verstrekt indien deze niet langdurig noodzakelijk zijn. De overwegingen daarbij waren onder meer dat inwoners niet weten of voorzieningen langdurig noodzakelijk zijn en dat inwoners voorzieningen wellicht niet krijgen omdat zij de voorzieningen niet langdurig meer nodig hebben of omdat zij misschien ernstig ziek zijn. Daarbij heb ik verder aangegeven dat het college van maatwerk wenst uit te gaan, dus dat artikel 12, lid 3 overbodig is en alleen maar voor verwarring zorgt want wat is langdurig.

Overigens, dit lid 3 van artikel 12 heeft de gemeente Alphen aan den Rijn er zelf ingezet, want dit onderdeel staat niet in de modelverordening van de VNG.

Mijn amendement heeft het niet gehaald. PvdA, SP, GroenLinks en de VVD hebben dit amendement gesteund. CDA, Nieuw Elan, D66, CU en SGP hebben tegengestemd. Het amendement is verworpen met 16 stemmen voor en 20 tegen.

Bij de stemming over de totale verordening hebben alleen SP, GroenLinks en RijnGouweLokaal tegen gestemd.

Natuurlijk is de tekst van de brief die de zorgvragers krijgen, helemaal fout, maar ook als de tekst vriendelijker wordt, verandert er niets aan de inhoud en het beleid. Landelijk en plaatselijk is hiervoor door een overgrote meerderheid gekozen. Dus iedereen die verontwaardigd is over de huidige gang van zaken, de grootste partijen met de meeste stemmers hebben voor dit beleid gestemd. En er zullen nog veel meer problemen komen in de toekomst, niet alleen over trapliften, maar ook over thuiszorg, jeugdzorg en ga zo maar door. Ons meldpunt ontvangt veel klachten van mensen die vastlopen als het om dit nieuwe beleid gaat. De landelijke overheid bezuinigt en de Alphense overheid doet er op een aantal gebieden nog eens een extra bezuiniging bij. Het is zeker “nieuw en anders” maar ik denk dat veel zorgvragers liever kiezen voor “oud en vertrouwd”.

Ank de Groot-Slagter, fractievoorzitter RijnGouweLokaal